tento text je  z útlé knížečky "Kalendář hodinářů, zlatníků, klenotníků, stžíbrníků a příbuzných odvětví na rok 1930", vydaného redakcí Časoměru.

Hodiny Junghans Elektronom jsou z dnešního pohledu raritkou; v případě zájmu je možno další informace (v němčině) nalézt na netu na http://www.hwynen.de/jgh-elektronom.html


Význam elektrických hodin pro hodinářské závody.
Okolnost, že při několika jednotlivých mechanických hodinách (lhostejno, kteréhokoliv systému), nemůže se docíliti naprosto jednotného, spolehlivého a souhlasně ukazujícího času, vedla k zavedení elektrického hodinového zařízení. Záleží-li nám na tom, abychom docílili v různých místnostech jednotně jdoucího času, který by spolehlivě ukazoval všude přesný a jednotný čas, tu je nezbytně nutno, že musíme dáti přednost elektrickým hodinovým zařízením před jednotlivými mechanickými hodinami. Má-li vícero jednotlivých mechanických hodin jíti pokud možná souhlasně a vykazují-li v takovémto případě jedny hodiny po celotýdenním chodu poměrně malou diferenci, jen půl minuty zpoždění, a druhé oproti tomu opět jen o půl minuty zrychlení, což je při pérovém zařízení jistě poměrně velmi krásný a přesný chod, tu, vykazují oboje hodiny při srovnání vzájemném již rozdíl o celou jednu minutu. To je tudíž dvojnásobná úchylka, které zajisté při jednom měsíci již padá v úvahu.
Pro hodináře znamená to proto z všeobecného stanoviska vzato, buďto zvýšený dohlédací dozor a stálou práci spojenou s regulováním, při níž samozřejmě nemůže přijíti na svůj účet, anebo co horšího — nespokojeného zákazníka.
Mimo několika výminečných případů, sám zákazník nemůže tuto nezbytnou a pravidelnou regláž prováděti, a to prostě z toho důvodu, že jej hodinář o podrobnosti regláže při dodávce hodin — ve svém vlastním zájmu —neinformoval.
Prodá-li oproti tomu hodinář na místo celé řady jednotlivých mechanických hodin jednu elektrickou soupravu hodinovou, tu nejen že vykáže větší obrat a tím zvýší i svůj zisk, ale i jeho další práce, spojená s neustálou regláží  hodin se tím umenší, takže mu zbude čas k jiné a důležitější práci, nehledě již ani k tomu, že tím i lépe svému zákazníku poslouží, a že jej lépe uspokojí. Při tom zachová pak si dodavatel, t. j. hodinář, vždy i možnost, že může další podružné hodiny k soupravě i nadále dodávati. A je-li náš odběratel s dodanou hodinovou soupravou spokojen, tu nejenže nás při nejbližší příležitosti dále doporučuje, ale obstará si je i pro sůj privátní dům a tím poskytne další možnost výdělku svému dodavateli.
Z toho všeho, co jsme předeslali proto vyplývá pro nás povinnost abychom naše hodináře povzbudili k zavedení a doporučování elektrických hodinových zařízení a to hned z ceklé řady důvodu.
A za jeden hlavní z nich máme, že může tak snadněji čeliti soutěži velikých společností, které pronajímají elektriické hodiny továrnám a jiným podobným podnikům, a to mnohem úspěšněji, než kdykoliv před tím. Hodiny elektrické poskytují odborným závodům nové možnosti rozvoje a stojí to věru za trochu té práce a námahy, kterou si hodináři dají tím, že pátrají, kde by se o zařízení elektrických hodinových souprav zajímali, resp. kde v podobných závodech jim dochází staré nájemní smlouvy. Namnoze naskytne se mu i dobrá možnost doporučení a prodeje i všude tam, kde pravidelně natahuje staré mechanické hodiny.
Městské stavební úřady, které jsou příslušnými a povolanými úřady, které mají vésti dozor nad všemi novostavbami a přestavbami nemocnic, škol, lázní, výstavních pavilonů a jiných budov atd., dále státní stavby, stavby hotelů, továren, velikých kanceláří a mnoho a mnoho jiných podniků, přichází tu vždy v úvahu, neboť všude lze tu poměrně snadno získati objednávku na zařízení hodin elektrických.
Hodinář, který pochopí novou dobu a zařídí se ve svém místě co specialista obchodník pro elektrické hodiny, nepochodí nikdy špatně, neboť bude míti vždy převahu nad různými společnostmi a továrnami, které se zabývají pronájmem elektrických hodin a to prostě proto, že  bude vždy míti velikou převahu nad nimi prostě již tím, že je s místními zákazníky ve stálém nejužším spojení, co zatím továrny a různé ty společnosti jen čas od času mohou vyslechnouti přání a  rozkazy svého zákazníka.
Proto dbejte vždy na to, abyste se uvolnil týden co týden na dvě dopoledne tak, abyste mohl pět až deset zájemců navštíviti a vylíčili jim přednosti elektrických hodin.
I v tom případě, že se nesetkáte hned na poprvé, s úspěchem, nevěste hlavu a neresignujte, neboť jisto je, že jednoho dne se Vaše práce vyplatí a přinese dobré úroky v podobě velikých obchodů.
Elektrické hodiny vyrábí dnes nejčelnější továrny a povšimneme-li si ku příkladu nového systému elektrických hodin, které uvádí na trh továrna Junghans pod jménem ."Elektronom", pak musíme doznati, že nemůže býti nic jednoduššího. U hodin „Elektronom", továrna Junghans vyřešila pouze elektrické natahování a jinak ponechala v platnosti své vyhlášené hodinové stroje. Jedná se tu o hodiny mechanické, pomocí elektrického proudu natahované a těmito pak řízena může býti řada podružných hodin elektrických tak, že jde všech 12 hodin matematicky přesně jako hodiny matiční. Podrobný popis těchto hodin uveřejněn byl v Časoměru č. 3. z 15. března 1929, ale přes to chceme v následujícím na výhody této soustavy poukázati.
Elektronom Junghans připojuje se na síť elektrického proudu buď přímo anebo pouze zástrčkou. Stroje mají chod kotvový, anebo kyvadlový. Pohon obstarává obyčejné péro, jež u všech hodin této značky tvoří zásobu pohonné síly pro 18 hodin, takže hodiny jdou a bijí i při poruchách v dodávce proudu. Začne-li proud znovu obíhati, tu vyčerpaná zásobní síla péra znovu se obnoví, při čemž přetažení péra je vyloučeno.
Natažení péra děje se každou minutu, což zajišťuje rovnoměrně jeho  působení a v důsledku toho i přesnost jako u precisních hodin. Natažení se provádí tím způsobem, že docela krátkým zapnutím proudu ohřeje se vzduch ve zvlášť konstruované kompresní žárovce, čímž zvýší se jeho objem. Žárovka spotřebuje při tom nepatrně proudu a proto také znečištění pečlivě pracovaných kontaktů jiskřením je téměř vyloučeno.
Malým otvorem dole na žárovce uniká zahřátý vzduch do malé pumpy, jejíž pohyby přenášejí se pákami na perovník, kde natáhnou každou minutu péro o jeden zub. Aby během doby pumpa se okysličením nezkazila, pohybuje se její mosazný píst ve zvlášť tvrdém a přesní taženém skleněném válci, který je zasunut do mosazné roury.
Natahování jest právě tak jednoduché jako důmyslné a naprosto spolehlivé, pružné a skoro bezhlučné. Takto získaná hnací síla jest neobyčejně veliká, spotřeba proudu naopak velmi nepatrná, třebaže ne tak malá, že by ji elektroměr nezaznamenal.
Jestliže během doby (pravidelně až po několika létech) kompresní žárovka selže, tu její výměna jako každé jiné elektrické žárovky dá se snadno provésti.
Všecky hodiny, dříve než opustí továrnu, jsou zkoušeny na napětí 1500 V a opatřeny příslušnou zkušební značkou. Elektrické zařízení Elektronomu odpovídá předpisům Spolku německých elektrotechniků. Přizpůsobení hodin různým napětím děje se prostou výměnou kompresní žárovky; různé druhy proudů (střídavý, stejnosměrný), nemají na chod hodin žádného vlivu. Stroj, konstrukce i pouzdra Jungtiansova Elektronomu jsou patentovány.
Četné výhody a přednosti, jež elektronom Junghans má, shrnuje vyrábějící firma, do 14 bodů a to:
1. Zvuky při za- a vypojování jsou velmi slabé a při tom pružnost natahování co největší.
2. Žádné přerušení chodu při kolísání napětí elektrického proudu.
3. Žádný magnet, žádný motor, žádný suchý článek, žádná baterie.
4. Stejnoměrná síla péra a veliká přesnost v důsledku natažení péra každou minutu.
5. Nepatrná spotřeba proudu.
6. Není potřebí instalatéra, když se zapnutí provádí zástrčkou.
7. Kontakt je konstrukcí chráněn před zašpiněním.
8. Při ošetřování hodin není potřebí žádných vědomostí o elektrotechnice.
9. Hodiny i bicí stroj mají v péru zásobu síly pro 18 hodin, takže při poruchách v dodávce proudu nezůstanou státi.
10. Nezávislost na druhu proudu. Nejjednodušší přizpůsobení na různá napětí užitím příslušné lampy.
11. V poměru k ostatním elektrickým hodinám levná cena.
12. Namontováním gongů na úzké straně hodin jest umožněno, aby hodinová skříň byla velmi plochá v souladu s požadavky nových směrů v bydlení.
13. Jest učiněno zadost předpisům Spolku německých elektrotechniků.
14 Junghansův Elektronom může býti s prospěchem užíván na místě drahých ústředních stanic tím, že se v každém prostoru připojí samostatné hodiny na elektrické vedení..Odpadne koupě drahých matičních hodin, hotovení stavebních plánů a rozpočtů, kladení zvláštního vedení pro podružné hodiny a ošetřování složité hodinové aparatury. Junghansův Elektronom jest sotva dražší nežli podružné hodiny dosavadních aparatur, jest však opatřen zásobní pohonnou silou a jde proto i tehdy, když světelná síť je bez proudu. A v tom je právě hlavní přednost Junghansova Elektronomu.

Podružné hodiny.
Přeje-li si kupující využíti elektronomu pro pohon podružných hodin, tu může se tak beze všech příprav státi na podkladě kyvadlového Elektronomu a to při kyvadlovém chodu buď gumovou trubicí anebo drátem, při kyvadlovém bicím stroji pouze drátem. V obou případech může býti zapnuto i 6 podružných hodin. Obě soustavy dají se také spojiti a možno tedy na jedny hlavní kyvadlové hodiny zapojiti až 12 podružných hodin.

1. Podružné hodiny s přívodem trubicovým.
Slabé gumové trubice, jimiž jsou podružné hodiny spojeny navzájem s jedné a s hlavními hodinami se strany druhé, jsou jednou z hlavních výhod sítě Junghansových elektromů. Umožňují každému, aby si celou aparaturu instaloval sám a značí tudíž pozoruhodnou úsporu. Trubice jsou v praksi už dávno vyzkoušeny jako spolehlivá a trvalá pomůcka  přívodu vzduchu na př. u hracích strojů. Ony, jichž se užívá pří Junghansových Elektronomech jsou zhotoveny podle nejnovějších výrobních metod, jež vylučují, aby ztvrdly anebo se lámaly. Dodávají se v barvě modré a resedově zelené.
Vedení trubicemi nesmí býti delší nežli 60 m a také nesmí se naň zapnouti více nežli 6 podružných stanic. Mohou se lehce a nenápadně upevniti na každou stěnu svorkami, jež továrna dodá. Kladení z jedné místnosti do druhé provádí se nejjednodušeji v některém z hořejších rohů dveřního rámu, při čemž dotyčný roh se přiměřeně k velikosti trubice vyřízne, aby dvéře na ní nijak netlačily. Za účelem kladení stěnami a dveřmi dodává továrna vhodné kovové roury a také vložky tvaru T pro odbočky z hlavního vedení. Všecky tyto instalační pomůcky musí se objednati zvláště. Při trubicích je potřebí udati také barvu.

2. Podružné hodiny s přívodem drátěným.
Jsou-li podružné hodiny od hlavních vzdáleny více nežli 60 m, tu užívá se zejména tehdy, probíhá-li vedení pod širým nebem, přívodu drátěného. Stroje těchto podružných hodin jsou opatřeny malou kompresní žárovkou, jež je pohání. Přívod drátem má býti proveden instalatérem.
Poněvadž není možné, aby podružných hodin s přívodem vzduchu se užívalo také jako takových pro drátěné vedení, jest nutno, aby se  zájemce před objednáním rozhodl pro ten či onen způsob. Při podružných hodinách s drátěným připojením musí býti uvedeno napětí.
Hlavní hodiny s kyvadlovým bicím strojem vyžadují výhradně podružných hodin s drátěným vedením.

Kompresní žárovka.
Poslání kompresní žárovky je popsáno výše. Drát žárovky, jímž se zahřívá vzduch, rozpaluje se velmi málo, ani ne do slabého žhnutí. Tato okolnost je důležitá pro trvanlivost. Bylo již na počátku řečeno, že druh proudu nemá vlivu na žárovku. Naproti tomu musí se voliti žárovky v souhlasu s napětím — buď pro 110 anebo 220 V. Proto je potřebí při objednávce udati napětí sítě.
Firma Junghans vyrábí tyto žárovky:
1. Pro lodní stroje č. 197, kompresní žárovka č. 1 podle potřeby pro 110 anebo 220 V napětí.
2. Pro kyvadlový stroj č. 204 a kyvadlový bicí stroj č. 198 kompresní žárovka č. 2, pro 110 a 220 V.
3. Pro stroj č. 205 pro podružné hodiny s drátěným vedením kompresní žárovka č. 5. pro 110 a 220 V.
Žárovka č. 2 má tak značné rozměry, že stačí při stroji 204 na zapojení 6 podružných hodin s přívodem vzduchu trubicí.

Několik pokynů, jak prodávati.
Je jasno z toho, co bylo předesláno, že Junghansův Elektronom hodí se stejně dobře pro obytné místnosti, obchody, hotely a veřejné budovy. Jeho cena je sice vyšší nežli obyčejných pérových hodin. Této nevýhodě se dá při vhodné propagandě čeliti. Mnozí lidé hodiny neradi natahují ze strachu, aby je natažením nepokazžili a jimi nehnuli. Mnozí zase vůbec zapomenou v pravý čas je natáhnouti, poněvadž hledí na hodiny jako na tajemný přístroj, na který je lépe nesahat.Toto všecko odpadá u elektrických hodin, neboť si to obstarají samy. Neustálé rozšiřování elektrické sítě působí samo sebou i zvětšování možného trhu elektrických hodin, jež nesporné jsou hodinami budoucnosti. Hodináři pak tím,že zákazníky na tuto novinku upozorní, mohou poptávku velmi podnítiti. I zde jako u ostatního zboží půjde o to, vytvářeti prodejní příležitosti.
Pro hodináře bude i zde s užitkem sledovati oznámení sňatku a zasnoubení, vypsání soutěží a všech těchto příležitosí využíti k nabídkám.
Pro hotely, větší kanceláře a veřejné budovy hodí se hodiny skupiny 30 s kotvovým chodem. Jdou takřka neslyšně, mají zásoba pohonné síly pro 18 hodin a dají se upotřebiti v každé místnosti.
Pro obytné místnosti doporučuje se bráti kyvadlové stroje skupiny 31, anebo bicí stroje skupiny 32, na něž pak mohou býti podle libosti zapojeny podružné hodiny.
Můžeme proto jen každému doporučiti, aby se postavil do služeb této dobré věci, která má bezesporně velikou budoucnost.
Připojujeme k tomuto článku ještě několik vyobrazení, a podotýkáme, že firma „Regulus" v Praze I. Týnský dvůr č. 5 má veškeré druhy elektrických hodin „Elektronom" na skladě a mileráda je každému na požádání ukáže, a předvede. Vzorníky a cenníky zašle zájemcům na požádání zdarma a franko.